2013 දී Google Glass නිවේදනය වූවේ ජංගම දුරකථනය වෙතට ඌනනය වෙමින් ඇති දත්ත භාවිතාව දෑස් ඉදිරිපිටට වන කෙටිමගක් ලෙසට අර්ථදක්වමිනි. එසේමුත් 2015 වන විට එය අත්හැර දමන ලද ව්‍යාපෘතියක් ලෙසට නම් වූවේ අධික මිල ගනන් ඔස්සේ සාමාන්‍ය භාවිතාවට එතරම් ආකර්ශනීය නොවූ නිසා විය යුත්ය. අනතුරුව 2017 වන විට industries භාවිතව …

Continue Reading