070 6006 404

ආරක්ෂිත Wi-Fi Router භාවිතාවකට …

Posted in Security | Tagged |

Android 15 සමග Bluetooth අකංඩව සම්බන්ඳිතය.

Posted in Android | Tagged , |

Android 15 සමග දියුනු Wi-Fi protocol එකක්.

Posted in Google | Tagged |

TikTok වෙතින් Instagram සමාන නිකුතුවක්

Posted in Social Networks | Tagged |

Apple වෙතින් spyware අනතුරු ඇගවීමක්.

Posted in Apple, Malware |

Email භාවිතයේදී…

Posted in Email, Security |

Chrome Enterprise Premium නිකුතුවක්.

Posted in Chrome, Google | Tagged |

Meta සහ Googleවල අවධානය in-house AI chips වෙතට.

Meta වෙතින් Sextortion එරෙහි පියවර කිහිපයක්.

Posted in cyber-criminal, Meta | Tagged |

AI upgrade වලට සූදානම් වන Windows

Posted in AI, Microsoft |

හෙට “පරිගණකය” නොහොත් “පරිගණක බව”.

Posted in digital lifestyles |

Windows සදහා වන මෙවර මාසික යාවත්කාලිනය සමග …

Posted in Microsoft, update |