තොරතුරු තාක්ෂණයට තව දූරටත් ඔබගේ භාවිතාවන් විනිවිඳ යන්නට අවකාශයක් ඉතිරිව නැතුවා සේය. එසේමුත් එය පි‍ටුපසින් සිටින ප්‍රාග්ධණ සමුච්චන යාන්ත්‍රවලට නැවතීමේ ලකුනක් තම මෙහෙයුම් සදහා ගෙනෙන්නට කැමති නැති වනු ඇත. එය ක්‍රමයෙන් ඔබගේ මනස කය විනිවිද යාම තීව්‍ර කර ඇත. ඕබගේ වර්චුවල් පිටපතක් මිහිමත සක්මනට තව බොහෝ කල් නොවනු ඇත. එහි …

Continue Reading