හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ ලොව smartphone නිකුතුව 2013 පසුව වාර්ථා කරන අඩුම සංක්‍යාත්මක අගය වාර්ථාකරමින් තිබෙන බවයි. උදාහරනයක් ලෙසට Apple ආයතනය 2021 හතර වන කාර්තුවේදී 85 million වාර්ථාකලද 2022 වල හතරවන කාර්තුවේදී 72.3 million ලෙසට නිකුතූන් අඩුවීමක්ද Samsung ආයතනය 58.2 million වාර්ථාකරමින් 2021 හා සැසදීමේදී 11 million අඩුවීමක් වාර්ථා කරමින් සිටින …

Continue Reading