හෑදෑරුම් ආයතනයක් පවසන්නේ ලොවපුරා security spending වල සැලකිය යුතු ඉහල යාමක් වාර්ථාවෙමින් ඇති බවකි. එය 12.1% – $219 billion ලෙසට මේ වසරේදී සටහන් වන බවට ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. මෙය hardware, software, services යන අංශ ත්‍රිත්වය යටතේ සිදුවන බවටයි පැහැදිලි කෙරෙන්නේ. මේව ත්‍රට සැලකිය යුතු අවධානයක් hybrid work environment වල සුරක්ෂිත …

Continue Reading