පසුගිය මාසයේ Microsoft නිවේදනය කර සිටියේ තම Edge වෙතට built-in reader යක් ලෙසට Adobe Acrobat PDF engine එක පැමිනෙන්නට නියමිත බවකි.PDF files වෙතට වඩාත් ආරක්ශිත මෙන්ම නම්‍ය භාවිතාවක් සදහා නව පැමිනීම වඩාත් සහය වනු ඇති බවත්, read-aloud narration, accurate colors වැනි අංග රාශියක් ගැන ඔවුන් එහිදී බලාපොරොත්තු පලකල අතර මේ …

Continue Reading