විටක ඔබගේ නවතම පරිගණකය පවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහත්සේ මන්දගාමී ස්වරූපයෙන් වීම ඔබ අපහසුතාවයට පත්කරන අත්දැකීමක් වන්නට පුලුවන. තාක්ශනිකව සැලකීමේදී වර්ථමාන තොරතුරු තාක්ශන පරිසරයේදී පරිගණකයක් හොඳින් ධාවනය වීමට අවශය වන ප්‍රධාන සාධක ලෙසට සැලකෙන Processer හැකියාව , Ram හැකියාව ප්‍රමුක සියලුම තත්වයන් හොඳින් තිබියදී පවා මෙවන් තත්වයක් නිර්මාණය වන්නේ පරිගණකයේ මෘදුකාංග පරිසරයේ පවතින දුර්වලතා නිසා වීම මීලගට සැලකිය යුතු ප්‍රධාන තත්වයකි. අනවශ්‍ය මෘදුකාංග රාශියක් පරිගණකයේ ධාවනය වෙමින් තිබීම මෙවන් තත්වයක් නිර්මානය වීමට බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන කාරනයකි. ඔබේ පරිගණකයේත් පවතින ගැටලුව මේ හා සමාන තත්වයක ස්වභාවයක නම් PC Decrapifier යනු ඔබගේ සහයට පැමිනෙනට සූදානමින් සිටින කදිම විසදුමකි. trialware වැනි කරදරකාරී බොහෝ මෘදුකාංග කොටස් ඔබගේ පරිගනකය මත ධාවනය වෙමින් කරමින් සිටින අපහසුතාවයන් ගැලවෙන්නට එය ඔබට සහය වනු ඇත. පරිගණකයේ ධාවනය වෙමින් ඇති මෘදුකාංග කොටස් හඳුනා ගන්නට ඒවායේ ස්වභාවයන් විස්තර කර දෙන්නට හා අවශය විටකදී ඒවා ඉවත්කර ගන්නට සහය වන්නට මෙම මෘදුකාංගය සහට එන්නේ ව්‍යාපාරික නොවන භාවිතාවන් වලදී නොමිලේ වීමද අමතර සහනයක් වනු ඇත.

http://dl.pcdecrapifier.com/pc-decrapifier-3.0.0.exe