බහුල අන්තර්ජාල භාවිතයක් ඇති මෙවන් යුගයකදී නිසි පරිදි යාවත්කාලීන නොවූ මෘදුකාංග තම පරිගණකය මත ස්ථාපිතව පැවතීම භාවිතාකරන්න වෙතට ගෙනෙන්නේ මහත් අපහසුවක් විය හැක. බොහෝ විට නෙක කාරනා සදහා විශාල මෘදුකාංග සංක්‍යාවක් ස්ථාපනයව ඇති පරිගණකයකදී ඒවා අතරින් යාවත්කාලීන අවශ්‍යව ඇති මෘදුකාංග තොරා ගැනීම මෙන්ම විටක ඒවා ස්වංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වීමට සැකසුම් සහිතව පැමින තිබුනද විටින් විට ඒවා අදාල සර්වරයන් සමග සම්බද වීමට උත්සාහ කිරීමද අපහසුවක් වීම භාවිතාකරන්නෙකුට මහත් අපහසුවක් කැදවන්නක් විය හැක. පහත දැක්වෙන මෘදුකාංගය මේ සදහා ඔබගේ සහයට එන්නේ නොමිළේ වීම මෙන්ම එය portable එකක් වීම ඔබගේ වැඩි කැමැත්තක් එය වෙතට ලැබෙන්නට හේතුවක් වනු ඇත. Adobe Reader, Mozilla Firefox, Oracle Java, Apple Quicktime, iTunes, Microsoft Silverlight වැනි බොහෝමෘදුකාංග සදහා මෙම මෘදුකාංගය සහය දැක්වීමද පහසුවක් වනු ඇත.(ඔබගේ පරිගණක්යේ ස්ථාපිතව ඇත්තේ අව්‍යාජ ආකාරයේ සක්‍රියව ඇති මෘදුකාංග නොවීම මෙසේ යාවත්කාලීන සදහා විවෘත කිරීම ඔස්සේ ගැටලු ඇති විය හැක.) පහත දැක්වෙන සබදතාවය ඔස්සේ මෙම මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය ඔබට ලබා ගන්නට හැකිවනු ඇත.

https://patchmypc.net/PatchMyPC.exe