පරිගණකය වෙතට අඩු බැ‍රැති බවක් සමග වේගවත් මෙන්ම වඩාත් අලුත්ම හානිකරයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවක් ‍රැගෙන එන මෘදුකාංගයක් ලෙසට මෙම Panda ආරක්ශක මෘදුකාංගය සැලකේ. Cloud මූලික ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වන බැවින් උපරිම ක්‍රියාකාරීත්වය සදහා අන්තර්ජාලය වෙතට සම්බන්දව තිබීම වැදගත් වුවද මෙම මෘදුකාංගයේ නවීනතම සංස්කරය offline protection සදහා වඩාත් දියුනු කරන ලද මට්ටමක වන බවටයි පැහැදිලි කරන්නේ. “ස්ථාපනය කොට අමතක කර දමන්න” ආකාරයේ මෘදුකාංගයක් ලෙසට ගත හැකි එනම් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ආවශ්‍ය සියලු පියවරයන් ස්වක්‍රීයව සිදුවන සැකසුම් සහිත එන මෙම ආරක්ශක මෘදුකාංගය සමග හානිකරයන් පිලිබදව දත්ත ගබඩාව පවතින්නේ Cloud මූලික ආකාරයද වන බැවින් වඩාත් නවිනතම හානිකරයන් ගැන මෙන්ම වෙනත් ආකාරයේ හානිකරයන්ගේ උපංක්‍රම මග හරිමින් ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාවෙන් යුත්ත බවට පැහැදිලි කෙරෙනවා. මෙම මෘදුකාංගයේ නවීනතම සංස්කරනය පහත දැක්වෙන සබඳතාවය ඔස්සේ ඔබටද ලබා ගන්නට හැකි වනු ඇත.

http://www.cloudantivirus.com/en/