මේ වන විට windows 11 නැතිනම් Microsoft වල මීලග මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිල ලෙසට නිවේදනය වී ඇත. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අපූරත්වය සමග විසල් ඇප් පරිසරයකට සූදානම්ව වඩාත් ප්‍රායොගික සූදානමකින් එය ප්‍රකාශයට පත්ව ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ windos 11 වල අවම දෘඩාංග අවශ්‍යතාවය පිලිබඳ සටහනයි.
windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය 64 bit සංස්කරනයක් පමනකි.
1Ghz 64-bit dual-core processor
4GB RAM
64GB storage
9-inch display (1366×768 resolution)
UEFI, Secure Boot & TPM 2.0 compatible
DirectX 12 compatible graphics / WWDM 2.x
Pubudu Siriwansa