තවදුරටත් E-කරණය වූ තොරතුරු අවකාශය හුඳු තොරතුරු ගබඩාවක්, සරල සැකසුම් හැකියාවක් හෝ විඳුලි වේගයයෙන් ලොවපුරා වන තොරතුරු බෙදා හදා ගැනීමක් ඉක්මවන යමක් වෙමින් තිබීම අප තරුම් ගත යුත්තක්. එය මිනිසාව විනිවිඳ ගොස් නව මිනිස් සංස්කරණයක් නිර්මානය කර තිබෙනවා මෙන්ම සාම්ප්‍රධායික සමාජ ආකෘතියද විනිවිඳ යමින් වෙනස් කර දමා අවසන්. අපව පාලනයකල ජීවවිද්‍යාත්මක අර්ථවලින් සංස්කෘතික අර්ථවලටත් අනතුරුව විද්‍යාත්මක අර්ථවලටත් පමනක් නොව දැන් වන විට නව E-සංස්කෘතියක් අප හාත්පස නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා. එයටම ආවේනිකවූ බොහෝ ගුනාංග මෙම නව යුගය විසින් පුද්ගල අර්ථවල සිට සමාජ අර්ථ දක්වාම වරනගා නැවත නැවත සංස්කරණය වෙමින් අපව සංශෝදනය කරමින් සිටිනවා. සැබැව නම් මෙම නව අර්ථ පැරණි අර්ථවල දිගුවක් ලෙසටම හමු නොවන බව අපි පිලිගත යුත්තක්.
Pubudu Siriwansa