මිහිමත මිනිස් සංනිවේදන හැකියාවේ තීරනාත්මක හැරවුමක් තොරතුරු තාක්ෂණය විසින් සටහන් කර හා කරමින් සිටී. එය ඔවුන්ගේ භාෂා හැකියාවේ සිට ඉහලට විහිදෙමින් තිබේ. එපමනකුඳු නොවේ තම හැගීම් සංකේවත් කරන්නටද ඔවුන් එය භාවිතාකරමින් සිටී. අද වන විට විධිමත් එලෙක්ට්‍රොනික සංනිවේදනයන් තුලදී පව emojis භාවිතාව සිදුවෙනු දැකිය හැකිවීමෙන් මේ බව වඩාත් සනාත වේ. මීට පෙර මිනිසුන් ඉලේක්ට්‍රොනික සංවාද තුල තම emotions ප්‍රකාශ කරන්නට භාවිතාකල text characters කාන්ඩ භාවිතයට පැමින 41 වසරක් සම්පූර්ණ වෙමින් පවතී. ඒ September 19, 1982 වලදී Scott E. Fahlman විසින් Carnegie Mellon University වලදී කල ප්‍රථම භාවිතාවත් සමග බවටයි පිලි ගැනෙන්නේ.
Pubudu Siriwansa