“අපූර්ව” සිනමා පටයක වූ “LUCY” කාලය ඔස්සේ දැනුම ඉදිරියට තල්ලුවීම සැබෑ ලෝකය නොවේදැයි අපගෙන් විමසා සිටියාය. “ලාභය හා බලවත්බව” ප්‍රධාන වෙමින් පැවතෙන ලෝකයට නැවත සිතන්නට වන බව යෝජනා කර සිටියාය. මිහිපිට ප්‍රමුකතවය දරන මිනිසා එතැන සිටින්නේ “ස්වභාවික ලද දේ බොහෝ සෙයින් ඉක්මවායන අත්පත්කර ගැනීම් වලදී” මනාව මෙහි ආහාර ජාලයේ අනෙක් සගයන්ට වඩා ඉදිරියෙන් නිසාම බවටයි යෝජනා කර සිටියේ.මේ අපූර්ව අත්පත්කර ගැනීම් අතර ඉදිරියෙන්ම වන තොරතුරු තාක්ශනයේ අපූර්වව තම වසර 2015 වනු ඇතිබවට බලාපොරොත්තු තබමින් එලබුන මේ නව වසර සදහා සුබ පතමි.