අන්තර්ජාල භාවිතාවේ වැදගත්ම අංගයක් වන්නේ E-mail භාවිතාව ලෙසට සැලකේ. Social Network වැනි වර්ථමාන භාවිතාවන් සමග මෙම භාවිතාව මදක් පසුපසට වූ බවක් ප්‍රකට වුනද තවමත් Email භාවිතාවකින් ලබා ගත හැකි පහසුව සම්පූර්නයෙන් ඉක්මවා යන භාවිතාවක් පැමින නැතිබවයි පිලිගැනීම වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම Email භාවිතාව ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට සිදුවේ. එක් ආකාරයකදී Web base ආකාරයට නිශ්චිත අවසරපද භවිතාකරමින් වෙබ් මූලිකව පවතින තම Email ගිනුමට පිවිස පැමින ඇති Email කියවීම මෙන්ම නව ඊමේල් යැවීම වැනි කටයුතු කිරීම වේ. අනෙක් ක්‍රමය වන්නේ Email භාවිතාවට සහය දක්වන මෘදුකාංගයක් තම පරිගණකයට ස්ථාපනය කොට ගෙන එම මෘදුකාංගය හරහා අදාල Email කියවීම පිලිතුරු සැපයීම මෙන්ම නව ඊමේල් යවීමේ ක්‍රම වේදයයි. Thunderbird යනු මේ ආකාරයට Email සමග කටයුතු කිරීමට සහය වන තම පරිගණකය මතට ස්ථාපනය කර ගන්නට හැකි මෙන්ම නොමිළේ භාවිතාකල හැකි පමනක් නොව අමතරව news feeds වැනි භාවිතවන් සදහාද සහය වන මෘදුකාංගයක් ලෙසට සැලකේ. මෙම මෘදුකාංගය මේ සදහා සහය වන IMAP/POP , RSS reader, HTML mail හා message filtering, message grouping, labels, return receipts, smart address book LDAP address completion, import tools පමනක් නොව තවත් බොහෝ පහසුකම් කැදවා දෙන මෘදුකාංගයක් ලෙසට සැලකේ. මේ හා සමාන මෘදුකාංග සමග සැලකීමේදී වේගවත් මෙන්ම පහසු හැරවීමක් ‍රැගෙන එන මෘදුකාංගයක් ලෙසටද මෙම Mzilla වෙතින් එන මෘදුකාංගය පිලිගැනීමට ලක්ව ඇත.

Thunderbird 31.3.0 for Windows (EN/US) | 25.1 MB
Thunderbird 31.3.0 for Linux (EN/US) | 25.3 MB
Thunderbird 31.3.0 for Mac OS (EN/US)