ඔබේ තොරතුරු උපාංගය ඔබේ භාවිතාව ගැන බොහෝ තොරතුරු ගබඩා කරගෙන සිටී. සරලව මෙන්ම සංකීර්න ලෙසට මෙම ගබඩාවීම සිදුවේ. හදාරන්නන් මේ නිසාම ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය උපාංගයෙන් ඉවත්කීර්ම සරලකාරනයක්ලෙසට නොසලකන බව පෙනේ. ඔවුන් යම් විටක ඔබේ උපාංගය ඔබගේ භවිතාවෙන් ඉවත්කරන විට ගත යුතු පියවරවල් කිහිපයක් යෝජනා කරයි. ඒවා අතර recently opened files පිලිබඳ තොරතුරු මකා දැමීම ගැන, ඔබ විසින් දැනටමත් මකා දමා ඇති තොරතුරු නැවත ලබා ගන්නට නොහැකි වන සේ ඒවා මත Overwrite කිරීම, Windows registry වල වන තොරතුරු traces කිරීමේ හැකියාව ඉවත් කිරීම, අත්‍යාවශ්‍ය නොවන tracking cookies මකා දැමීම, බ්‍රවුසරයේ වන browsing history එක මකා දැමීම , ඉතා වැදගත් වන stored passwords මකා දැමීමත් online forms වලට සූදානම් info මකා දැමීමත්, ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු අඩංගු iles / folders මකා දැමීමත් වේ. මෙම කාරනාවන් සදහා ඔබට සූදානම් මෘදුකාංග වන අතර නැතිනම් එකින් එක සදහා ඔබටම කටයුතු කරන්නට හැකි වනු ඇත,
Pubudu Siriwansa