අප වඩ වඩාත් කුඩා දත්ත අංශු වෙමින් ලොව පුරා සර්වර ගත වීම මේ යුගයේ ප්‍රමුක සිදුවීමකි. ඔබව බිඳ දමා ඔවුනට අවැසි “ඔබව” නිර්මාණය කිරීම ඔවුන්ගේ න්‍යායික අරමුක වනවා විය යුතුය. ඉන් අනතුරුව එන්නේ ඔබගේ රුචි අරුචි කම් ඔබටත් වඩා සාර්ථකව දන්නා “ඔබ” නම් අනෙකෙක් ඔවුන් සතුව සිටීමය. මිහිමතදීම ජිවවිද්‍යාත්මක ඔබව පරයන දත්ත විද්‍යාත්මක ඔබ ඉදිරියේ අසරණ නොවන්නට මහත් උත්සාහයක් අපට ගන්නට සිදුවනු ඇත. මේ අරගලයට නිශ්චිත නමක් තවම අප තබා නොමැති වුවද, ඒ වෙතට අප වෙගයෙන් ගමන් කරමින් සිටීමනම් ස්ථීරය.
Pubudu Siriwansa